Wstęp

Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku.

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku
ul. Witosa 22
15-660 Białystok
tel. 85 661 02 55
e-mail: zp1@um.bialystok.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku
ul. Upalna 74
15-668 Białystok
tel. 85 661 52 08
e-mail: zp1@um.bialystok.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku:
ul. Witosa 22
15-660 Białystok
tel. 85 661 02 55
e-mail: zp1@um.bialystok.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku Aneta Sarosiek, zp1@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 661 02 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

 1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać schody w górę (4 schodki), następnie drzwi wejściowe do przedsionka – otwierane ręcznie, następnie drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Przed wejściem do przedszkola nie ma pochylni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Przy pierwszych i drugich drzwiach wejściowych można korzystać z dzwonka.
 4. Drzwi wejściowe nie umożliwiają wjazdu osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Budynek składa się z dwóch części: parter oraz piętro. Chcąc dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parkingu osiedlowym, w pobliżu budynku przedszkola, znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. W placówce brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Upalna 74
Siedziba przedszkola mieści się na parterze bloku mieszkalnego. Wejście główne budynku – Upalna 74, 15-668 Białystok, które nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, do budynku prowadzą schody. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
Opis dostępności korytarzy, schodów:
Korytarz na poziomie 0: dostępny.- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do kancelarii przedszkola, gabinetu dyrektora, szatni, kuchni, zmywalni, toalety oraz 3 sal dydaktycznych.
Korytarz na poziomie -1: niedostępne. Na segment prowadzą schody. Brak opcji wjazdu wózkiem na niższe kondygnacje. Winda na niższe kondygnacje: brak.
W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Upalna 26
Oddziały przedszkola mieszczą się na parterze wyodrębnionej części XIV Liceum Ogólnokształcącego i Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok. Wejście do oddziałów – ul. Upalna 26, 15-668 Białystok nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, do budynku prowadzą schody. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Istnieje możliwość dostania się wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń przedszkolnych przez korytarz szkoły, do której prowadzi pochylnia oraz schody.
Opis dostępności korytarzy, schodów:
Korytarz na poziomie 0: dostępny.- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do gabinetu dyrektora, kancelarii, szatni, toalet oraz 5 sal dydaktycznych.
W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content