Podstawa prawna

 • Uchwała nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
 • Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku, z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie wykonania w/w uchwały.
 • Zarządzenie Dyrektora Nr 31/2023z dnia 10.08.2022 r., w sprawie zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku.
 • Zarządzenie Dyrektora Nr 31/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie: ustalenia opłat za przedszkole wnoszonych przez rodziców, w przypadku korzystania z ulg w opłatach miesięcznych za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określonych przez Gminę Białystok w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Zespole Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku
 • Uchwała nr LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Zasady

 • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (od 7:00 do 12:00).
 • Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1,30 zł.
 • Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata za pobyt w przedszkolu. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłaty wnosimy do 10-go dnia każdego miesiąca, na oddzielne konta bankowe:
Pobyt: 18 1240 6292 1111 0011 0790 2071
Wyżywienie: 70 1240 6292 1111 0011 0790 2202
Opłatę za pobyt i żywienie dziecka wpłacamy z dołu za dany miesiąc. We wrześniu nie wnosimy opłaty. W październiku, do 10-tego należy zapłacić opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień oraz opłatę za wyżywienie za wrzesień.

 • Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.
 • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
 • Od 1 września 2022 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 8,60 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji.
 • Do 50% ulgi uprawnia również przynależność do Białostockiej Karty Dużej Rodziny (dla rodzin wielodzietnych). Ulga przystępuje od następnego miesiąca od zgłoszenia przynależności do ww programu.
 • Jeśli dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, także przysługuje mu 50% zniżki za opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Ulgi nie sumują się.
 • Każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą elektroniczną, wysyłaną przez system Stoperek, przygotowane przez intendenta dokładne wyliczenia, w jakiej wysokości wynosi opłata. Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym (Stoperek). Prosimy o codzienne rejestrowanie obecności dziecka w systemie. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym jego nieobecność, do godziny 12:00 – nie będzie naliczana opłata za żywienie za pierwszy dzień nieobecności. W przypadku zgłoszenia tego faktu w dniu nieobecności lub nie zgłoszenia jej wcale – będzie pobierana opłata za żywienie za pierwszy dzień nieobecności dziecka.
 • Zgłaszamy logując się do systemu Stoperek. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o zgłoszenie telefoniczne:
  PS 39 – tel. 085 661 02 55,
  PS 50 – tel. 085 661 52 08.
 • Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora.
Skip to content