Koło plastyczne ,,Akwarelki”

W grupie VI ,,Smerfy” dodatkowo prowadzone są zajęcia koła plastycznego. Praca koła ,,Akwarelki” przebiega w oparciu o program własny  ,,I Ty możesz zostać artystą”. Koło prowadzą nauczycielki Joanna Fiłonczuk i Elżbieta Świerkowska- Wilczewska. Udział w zajęciach biorą dzieci z grupy VI. Głównym celem koła plastycznego jest rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań i umiejętności plastycznych, a także kształtowanie pozytywnej samooceny i budzenie wiary we własne możliwości.

Koło tańca ludowego "Promyki"

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Mają charakter zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy w formie zajęć taneczno-muzycznych. Prowadzone są według autorskiego programu. Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera jednostki dydaktyczne skierowane do możliwości rozwojowych dzieci. Program jest elastyczny, nauczyciel może modyfikować proponowane zabawy, tańce z dziećmi, aby dostosować do aktualnego stanu zdrowia fizycznego i nastroju przedszkolaków. Podstawowe cele programu to: wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, ukazywanie celowości kształtowania estetyki ruchu, harmonii, wyczucia rytmu, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, poznawanie tańców narodowych, regionalnych, kształtowanie zainteresowań tańcem i muzyką.

Koło języka angielskiego "Happy Friends"

Koło języka angielskiego “Happy Friends” wprowadza dzieci w świat obcego języka w naturalny sposób. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 30 minut. Koło pozwala wzbogacać i utrwalać naszą wiedzę przez pogłębianie znanych i nieznanych tematów. Uczy prostych słów i zwrotów dnia codziennego. Zaprasza do wspólnej zabawy z osłuchaniem się brzmienia języka angielskiego, co jest ogromną szansą do nabycia pozytywnych doświadczeń. W trakcie zajęć uczestniczymy w grach i zabawach językowych, poznajemy krótkie wierszyki i piosenki bazując między innymi na kolorowych kartach, muzyce czy technice TPR – Total Physical Response, która polega na reagowaniu ruchem na polecenia. Stosując tą metodę można stopniowo rozszerzać gamę poleceń związanych z codziennymi czynnościami organizacyjno-porządkowymi. Celem zajęć językowych jest przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie świadomości językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka na dalszych etapach edukacji. Enjoy!
Prowadzący: Ewa Czarniecka

Koło języka angielskiego "English is fun"

My nigdy się nie nudzimy!!! Aby zajęcia były ciekawe wykorzystujemy ruch i gesty. Metoda reagowania całym ciałem pozwala ma efektywne nauczanie języka angielskiego przez zabawę oraz gry.
Prowadząca: Aneta S. Pampuch

SensoSmyki

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat. W ramach koła realizujemy projekt edukacyjny “SensoSmyki”, którego celem jest dostarczenie dzieciom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata, a także wpłyną na harmonijną pracę ich układu nerwowego, poprzez odpowiednią stymulację zmysłów.
Prowadząca: Pani Aleksandra

Koło literackie "Zaczarowane piórko"

Koło literackie “Zaczarowane piórko” pracuje w oparciu o program własny “Bajki Fruwajki” A. Niemotko z zakresu biblioterapii, pozycję książkową „Moja pierwsza przygoda z literaturą. Warsztaty literackie dla przedszkolaków” autorstwa O. Pawlik oraz z wykorzystaniem elementów metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej. Należą do niego dzieci z grupy “Sówki”, którą prowadzą organizatorki koła zainteresowań, uczęszczające do Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Koło literackie liczy 25 uczestników. Zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest tekst literacki. Prowadzone są dwa razy w miesiącu. W ramach działania koła literackiego została nawiązana współpraca z Biblioteką oraz rodzicami wychowanków.
Zadaniem koła literackiego jest:
– wprowadzenie wychowanków w świat literatury;
– tworzenie dzieciom warunków i dostarczanie materiałów sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych;
– pobudzanie wychowanków do kreatywnego działania;
– zachęcanie do nauki czytania;
– promowanie czytelnictwa wśród rodzin wychowanków.
Osoby prowadzące: Anna Niemotko, Agata Antoniuk

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Zajęcia o charakterze sportowo-korekcyjnym zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom podczas pobytu w przedszkolu. Aktywność ruchowa pomaga bezpiecznie rozładować stres oraz przyzwyczaja dziecko do zdrowego, sportowego stylu życia. Uczy też zachowań społecznych – zarówno współpracy, jak i rywalizacji. Zajęcia mają również charakter profilaktyczny. Zabawy ruchowe są dostosowane do wieku i sprawności dzieci . Dodatkowo ćwiczenia korekcyjne poprawiają ogólną sprawność fizyczną oraz zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Cel ten osiągany jest poprzez dostosowanie do wieku formy zajęć i stosowne ćwiczenia: ogólnousprawniające, zwinnościowe, równoważne, oddechowe, wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe. Propagowanie zdrowego stylu życia przez nasze przedszkole, ma na celu wychowanie zdrowych, aktywnych i odpornych fizycznie dzieci!
Prowadząca: Elżbieta Abramowicz

Koło zainteresowań "Kodowanie na dywanie"

Zajęcia koła zainteresowań są skierowane do dzieci 5- i 6-letnich z Przedszkola Samorządowego Nr 39 Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Głównym celem koła “Kodowanie na dywanie” jest wprowadzenie dziecka w świat programowania, poznawanie różnych sposobów kodowania informacji, odczytywania symboli, rozwijanie kreatywności, kształtowanie logicznego myślenia poprzez stawianie różnych zadań. Dodatkowo podczas zajęć dzieci doskonalą: rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), a także kompetencji matematycznych, językowych i przedsiębiorczości.
Prowadząca: Katarzyna Rynkowska

Koło plastyczne "Akwarelki"

W grupie VIII “Pszczółki” dodatkowo prowadzone są zajęcia koła plastycznego. Praca koła “Akwarelki” przebiega w oparciu o program własny “I Ty możesz zostać artystą”. Koło prowadzą nauczycielki Joanna Fiłonczuk i Elżbieta Świerkowska-Wilczewska. Udział w zajęciach biorą dzieci z grupy VIII. Głównym celem koła plastycznego jest rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań i umiejętności plastycznych, a także kształtowanie pozytywnej samooceny i budzenie wiary we własne możliwości.

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w grupach dzieci 6 letnich. Selekcji na zajęcia dokonuje trener gimnastyki korekcyjnej wspólnie z lekarzem ortopedii, który bada dzieci pod kątem wad postawy. Zajęcia odbywają się w małych grupach nieprzekraczających 13 dzieci, co drugi tydzień, przez pół godziny. Ćwiczenia organizowane są w formie zabawowo-naśladowczej, obwodów ćwiczebnych oraz zabaw grupowych z wykorzystaniem muzyki, tańców stóp, tabaty, wierszyków korekcyjnych oraz urozmaiconych pomocy dydaktycznych(woreczki, szarfy, kolorowe chusty, półkule sensoryczne, maty sensoryczne, chusta animacyjna, kocyki, drabinki, ławeczki, gazety, piłki sensoryczne, słomki itp.). Dużo uwagi poświęca się tu na ćwiczenie mięśni wysklepiających stopy, rozciąganie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni ściągających łopatki, mięśni brzucha, pośladków, kończyn górnych i dolnych, ogólnej koordynacji ruchowej oraz ćwiczenia oddechowe. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej są formą ćwiczeń gimnastycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym.
Prowadząca: Elżbieta Siemieńczuk

Koło plastyczne "Kreatywne Smerfy"

W zajęciach koła plastycznego „Kreatywne Smerfy” udział biorą dzieci uzdolnione plastycznie. Koło prowadzą nauczycielki z grupy: Magdalena Adamczuk i Katarzyna Sołowiej w oparciu o własny program. Podstawowym zadaniem kółka plastycznego jest zaspokojenie potrzeby dodatkowej działalności plastycznej dzieci, zainteresowanych szczególnie tą formą aktywności oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci. Odkrywaniu własnych możliwości twórczych i kształtowaniu twórczej postawy sprzyjają: swobodna ekspresja połączona z wykonywaniem prac plastycznych na dowolny temat, zadania inspirujące i koncentrujące ekspresję twórczą dziecka w oparciu o określony temat oraz odpowiednia organizacja warsztatu pracy.

Koło plastyczne "Mały Artysta"

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. W związku z tym prowadzimy w naszym przedszkolu koło plastyczne na którym staramy się rozbudzać zainteresowania sztuką, plastyką. W czasie zajęć dzieci odkrywają w sobie naturalne predyspozycje, uzdolnienia, a to skłania je do samodzielnej twórczości i działania. Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, maja możliwość korzystania z ciekawych materiałów plastycznych. W czasie zajęć uczestnicy koła zwiedzą Galerię im. Slendzinskich oraz obejrzą wystawę w Galerii Arsenał.
Prowadząca: Eliza Chodakiewicz-Perkowska

Skip to content